Zyýanly programma üpjünçiligi näme - Semalt amaly

Zyýanly programma üpjünçiligi zyýanly programma üpjünçiligi hökmünde hem bellidir. Kompýuter enjamyňyza zeper ýetirip, wiruslary, Troýan atlaryny, gurçuklary, mahabat programma üpjünçiligini we içaly programma üpjünçiligini kompýuter ulgamlaryňyza ýaýratmaga ýykgyn edýän birnäçe duşmançylykly we howply gurallara degişlidir.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, zyýanly programma üpjünçiliginiň kompýuter enjamlaryňyzy gizlinlikde gaharlandyrýandygyny ýa-da zyýan berýändigini, şahsy maglumatlaryňyzy ogurlaýandygyny aýtmagyň ýalňyş däldigini aýdýar. Şeýle hem, enjamyňyza bilmezden girişiňizi çäklendirip biler. Içaly programma üpjünçiligi, fişing, kök bölekleri, brauzeri ogurlaýanlar we töleg programma üpjünçiligi ýaly dürli zyýanly programma üpjünçiligi bar.

Zyýanly programma üpjünçiligi nireden gelýär?

Köplenç näbelli e-poçta goşundylaryny açanyňyzda ýa-da köp sanly açylan penjire basanyňyzda zyýanly programma üpjünçiligi we wiruslar kompýuter enjamlaryňyza girýär. Şeýle hem, enjamlaryňyza web sahypalary, oýunlar, onlaýn görkezişler, ses we aýdym-saz faýllary, programma üpjünçiligi, gurallar paneli, mugt abuna teklipleri we antiwirus we antiwirus gurallary bilen goralmaýan näbelli çeşmelerden göçürip alýan zatlaryňyz arkaly girýärler.

Zyýanly programma üpjünçiligini nädip tanamaly

Internetde yzygiderli gezip, dürli web sahypalaryny ulanýan bolsaňyz ýa-da öz sahypalaryňyzy işledýän bolsaňyz, wiruslaryň ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň pidasy bolmagyňyz ähtimal. Haýal kompýuter, kompýuter enjamlaryňyzyň wiruslara we zyýanly programmalara ýokaşandygyny görkezýär. Açylýan penjireleri, kezzaplary we ýygy-ýygydan heläkçiligi görseňiz, zyýanly programma üpjünçiliginiň pidasy bolmagyňyz ähtimal. Şeýle ýagdaýlarda zyýanly programma üpjünçiliginiň skanerlerini ulanmagyňyz we interneti ulananyňyzda olary açmagyňyz möhümdir. Kompýuter enjamyňyza zyýan bermek we girişiňizi çäklendirmek isleýän internetde köp zyýanly programma üpjünçiligi we wirusa garşy programma üpjünçiligi we programmalar bar.

Zyýanly programma üpjünçiligini nädip aýyrmaly

Wiruslardan we zyýanly programmalardan dynmagyň iň oňat usullaryndan biri ygtybarly zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak gurallaryny we wirusa garşy programma üpjünçiligini ulanmakdyr. Internetde köp sanly wariant bar. Programma üpjünçiligini saýlanyňyzda seresap bolmaly we onuň aýratynlyklaryny barlamaly. Bu ýerde size ähli programma üpjünçiliginiň we programmalaryň gitmek gowy däldigini aýdýaryn. Mugt zyýanly programma üpjünçiligine we wirusa garşy programma üpjünçiliginiň köpüsi kompýuteriňiz üçin erbet. Internetde goralmak mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin bir zat tölemek we tölegli wersiýa almak has gowudyr. “Avast Free Antivirus” we zyýanly programma üpjünçiligi gurallary bilen gitmek gowy we birnäçe minutyň içinde islendik kanuny web sahypalaryndan gurup bolýar.

Özüňizi goramak üçin zyýanly programma üpjünçiligini ulanyň

Zyýanly programma üpjünçiligini tanamakdan, aýyrmakdan we öňüni almakdan antiwirus we zyýanly programma üpjünçiligini ulanmakdan gowy zat ýok. Iň oňat we ygtybarly programma üpjünçiligi “Avast”. Tehnologiýa we pudak hünärmenleri tarapyndan yzygiderli ýokary baha berilýär. Bu gural dünýäde millionlarça adam tarapyndan göçürildi we öndürijiligi gaty gowy. Käbir meşhur aýratynlyklary döwülmeýän parol gymmatly kagyzlary, öý ulgamyny goramak, arassa we arassa göz aýlamak we bu zatlaryň hemmesi mugt.

Şeýle hem, köp sanly Microsoft ýaly beýleki kompaniýalaryň zyýanly programma üpjünçiligini skanerlerini ulanyp bilersiňiz. Operasiýa ulgamlaryňyzy goraýarlar we internet ulanýan wagtyňyz wiruslary we gurçuklary uzaklaşdyrýarlar. Zyýanly programma üpjünçiligi, şol zatlardan gorag üpjün edip, zyýanly programma üpjünçiligine we wiruslara garşy göreşip biler. Her gün işlemeli; Internetdäki howpsuzlygy kepillendirilmegi üçin programma üpjünçiliginiň täzelenen wersiýalaryny gurmaga synanyşmaly.